Kako se već iz dosadašnjeg razlaganja može zaključiti ovdašnja su sela razbijenog tipa. Pojedini zaseoci su prilično udaljeni jedan od drugoga, a i kuće u njima su dosta razmaknute. Na više mjesta naiđe se na kakvu samu jednu kuću, koja je po nekoliko stotina metara, pa katkad i preko kilometar udaljena od svake druge kuće. Ima opet i manjih čopora kuća (po 3-4 ili 5-6) koje su dosta zbijene tako da među njima nema pođekad više od 10-20 metara. Najzbijeniji takav čopor kuća jeste Kačareva Dolina. Kuće u ovim gomilama su većinom bez reda smještene. Gdje takav čopor kuća nije pored glavnog puta, tu poseban sporedni put veže glavni put sa kućama. Takvi se putevi zovu „progoni“. Jedino ušoreni zaselak jeste varošica Krnjeuša, čije su se ove kuće nanizale oko dvije ceste koje se sijeku unakrst. Ovo naselje se obrazovalo zadnjih 30 godina. Inače drugi zbijeni čopori kuća nastali su većinom diobom zadruga; njihovi stanovnici imaju većinom isto prezime. Takve su grupe: u Krnjeuši: Karanovići u Velikom Selištu, Vučkovići u Dolu, Krčmari na Zapoljku, i Atlagići u Krnjeuši. U Risovcu su: Santrači na Podbiguzu, Novakovići u Malom Risovcu i Ćulibrci u Ravnom Risovcu. U Lastvama: Kačari u Kačarevoj Dolini, Dragići kod Kule i Kovačevići u Rakovici.
Na Vranovini: Jevići, Vranješi, Kerkezi i Adamovići. U većini ovih čopora, koji sad broje 10 i poviše kuća prije 50-80 godina bila je smao po 1-2 kuće pa se je, naglim prirastom čeljadi, pokazala nužna dioba i tako su se malo pomalo razvili oveći skupovi kuća. I danas su ova sela raštrkana i rijetko naseljena, a prije pola vijeka bila su kud i kamo raštrkanija i rjeđa.

Brojem kuća najveće je selo Krnjeuša. Ima svega 119 kuća (familijarnih zajednica) i to u Velikom Selištu 8, u Malom Selištu 5, u Dolu 29, u Zapoljku 39, u Čaršiji 9, u Krnjeuši 32 i na Salatima 5. Risovac ima svega 110 kuća. Od toga je u Grabovcu 5, u Malom Risovcu 16, u Cerovačama 8 i u Ravnom Risovcu 72. Lastve broje 57 kuća. Po zaseocima razdijeljene su ovako: Šehovac 6, Kačareva Dolina 9, Mrđin do 9, Kula 10, Zagrađe 16 i Rakovica (Kovačevići) 7. U Vranovini ima svega 90 kuća. Od zaseoka ima: U Rakovici 21, u Cvikića (Jevića) glavici 12, u Vranješkom Dolu 17, u Kapetanovom Dolu 2 i na Gornjoj Vranovini 85


 * Izvod iz knjige: Naselja i poreklo stanovništva – Srpski etnografski zbornik knjiga XXV, Beograd 1923. Petar Rađenović. Sela parohije Krnjeuša u Bosni.
Ilustracija: Internet izvor.