IN MEMORIAM. PROF. DR RADE DAVIDOVIĆ 1944 – 2020.

Dr. Rade Davidović je rođen 9. maja 1944. godine u Bosanskom Milanovcu, opština Sanski Most (Bosna i Hercegovina). Osnovnu školu je završio u Bosanskom Milanovcu i Sanskom Mostu, a srednju učiteljsku školu u Bihaću i Prijedoru. Posle srednje škole prvo zaposlenje mu je bilo na mestu učitelja u selu Vojskova, opština Kozarska Dubica, školske 1964/65. godine. Osnovne studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu je upisao 1965. godine na Katedri za geografiju. Pomenute studije je završio 1969. godine sa prosečnom ocenom 9,20.

Sve ispite, predviđene po planu i programu je položio za sedam semestara i tokom osmog semestra (3. juna 1969. godine) odbranio diplomski rad sa ocenom 10 na temu „Geomorfološki prikaz Sanske kotline“. Posle završenog fakulteta zaposlio se kao asistent 1. februara 1970. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Osek za geografiju. Poslediplomske studije je upisao u Beogradu na Prirodno-matematičkom fakultetu, na smeru Geografija kraških terena. Sve ispite, predviđene planom i programom, je položio nakon tri semestra.
Magistarski rad je odbranio 1973. godine na temu „Kraški reljef Lušci polja“. Doktorsku disertaciju, sa naslovom „Fizičko-geografski problemi Petrovačkog polja“, je odbranio 6. aprila 1979. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
Od 1979. godine je docent na fakultetu na kom je zasnovao radni odnos od 1970. godine (Prirodno-matematički fakultet, Odsek za geografiju). U zvanje vanrednog profesora je izabran 1984. godine, a 1989. u zvanje redovnog profesora. U zvanju redovnog profesora je otišao u penziju 1. oktobra 2011. godine. Tokom asistentskog perioda je držao vežbe iz mnogobrojnih fizičko-geografskih i regionalno-geografskih predmeta. Izborom za docenta držao je predavanja iz Regionalne geografije sveta, Regionalne geografije Amerike i Australije, Regionalne geografije Azije i Afrike, Regionalne geografije Evrope, Karakterističnih regija na zemlji. Navedeni predmeti su na smeru profeor geografije. Na smeru diplomirani turizmolog je držao nastavu iz predmeta ReResearches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management 48-1/2019 IN MEMORIAM PROF. DR RADE DAVIDOVIĆ 1944 – 2020. 114 Researches Review DGTH | 49-1, 113–123 | 2020 gionalna geografija. Po potrebi Fakulteta držao je predavanja i iz predmeta Geografske osnove zaštite životne sredine. Od 1995. do 2005. godine držao je predavanja iz predmeta Regionalna geografija Evroazije i Severne Amerike, kao i iz predmeta Regionalna geografija Južne Amerike, Afrike i Australije na Geografskom fakultetu u Beogradu. Od kada je izabran u zvanje docenta, na poslediplomskim studijama, studenti su polagali kod njega predmet Savremeni problemi nastave regionalne geografije. Više od dve decenije je bio šef Katedre za Regionalnu geografiju. Zbog usavršavanja nastave iz predmeta koje je predavao, imao je nekoliko studijskih putovanja. Pored evropskih država, putovao je i u severozapadnu Afriku (zemlje Magreba) i Kinu. Imao je zvanične posete na više univerziteta u Evropi, a na nekim je držao i predavanja po pozivu (npr. u Regensburgu u Nemačkoj). Pored nastave i nauke, na Fakultetu je obavljao i rukovodeće poslove. Jedan mandat, 1985 – 87. godine, je bio prodekan za nastavu i u periodu od 1991. do 1996. godine je bio dekan Prirodno-matematičkog fakulteta. Tako da je u svom radnom iskustvu prošao sva zvanja, od asistenta do redovnog profesora i Saveznog eksperta za geografiju, a u rukovodećem smislu od administrativnog sekretara Katedre za geografiju do dekana Fakulteta. Od stručno-naučnih društava, od studentskih dana je član Srpskog geogafskog društva i Geografskog društva Bosne i Hercegovine (potom Geografskog društva Republike Srpske). Od 1970. godine učestvovao je u radu svih kongresa geografa Jugoslavije, potom Srbije i Crne Gore i Prvom srpsko kongresu geografa (Soko Banja), na Drugom kongresu geografa Srbije (Novi Sad) i Trećem kongresu srpskih geografa (Banja Luka – 2011). Na svim kongresima je imao izlaganja. Pored toga, pošto je u duši geomorfolog, aktivno je sve četiri decenije učestvovao i na Speleološkim kongresima u republikama bivše Jugoslavije. Učestvovao je na skupovima o regionalno-geografskoj problematici i problemima nastave geografije na univerzitetskom nivou, od Ljubljane, Zagreba, Novog Sada i Beograda do Herceg Novog. Rade Davidović je autor preko 120 naučnih radova koje je objavljivao u Zborniku radova Prirodno-matematičkog fakulteta, a potom Zborniku radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, časopisu Geographica Panonnica, časopisu Turizam, Zborniku Matice srpske, Glasniku Srpskog geografskog društva, u časopisima geografskih društava većine republika bivše Jugoslavije, publikacijama i zbornicima vezanim za razne naučne skupove i sl. Autor je ili koautor preko 20 knjiga monografskog karaktera. Na bibliografskom spisku ima i stručne i naučno-popularne enciklopedijske jedinice za Enciklopediju Vojvodine i Enciklopediju Jugoslavije. Napisao je više univerzitetskih udžbenika, skripti i praktikuma iz geomorfologije i regionalne geografije. Neki od univerzitetskih udžbenika su imali i više izdanja, kao što je to Regionalna geografija Evrope, čije je poslednje, treće izdanje i najobimnije. Pomenuti udžbenik pored studenata Univerziteta u Novom Sadu koriste i studenti u Beogradu, Kosovskoj Mitrovici, Nišu, Nikšiću i Banja Luci. Uporedo sa uspešnim naučnim i nastavnim radom vodio je stabilan porodični život. Ima suprugu i dvoje dece, ćerku i sina. Ćerka Mihajla je doktorirala Researches Review DGTH | 49-1, 113–123 | 2020 115 na biološkim naukama (PMF u Novom Sadu), a sin Nemanja je doktorirao na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo (PMF) u Novom Sadu. Prof. dr Rade Davidović je penzionisan 2011. godine. Na Odseku za geografiju, Institutu za geografiju, odnosno, Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Rade Davidović je radio 41 godinu. Preminuo je u martu 2020. godine u 76. godini života.


Izvor: Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno matematički fakultet, departman za geografiju.
Prof. dr Milka Bubalo Živković