ponedeljak, 21 jun 2021

Top panel

Ulogujte se na sajt

Upamti me

       
Top Panel
A+ R A-

6. Nalazišta u Vođenici, Vranovini i Zelinovcu

top

 
 

Arheološka nalazišta na prostoru Vođenice, Vranovine i Zelinovca.

 

Vođenica.


Zapadno od Vođenice leži ruševina neke zgrade, koju narod naziva „Drenovac". Kako je ona sagrađena od opeka i maltera, biće to po sovj prilici neka rimska građevina.
U samoj Vođenici nalazi se ruševina „Crkvina" gdje se po pričanju tamošnjih stanovnika prilikom otkopavanja našlo oružja i crkvenih predmeta. U njenoj okolini ima obilje starobosanskih (bogumilskih) nadgrobnih spomenika sa ornamentima polumjeseca i krsta.
Južno od Vođenice leže ostaci prostranog grada „Oblaja"

Crkvina, Vođenica
Srednjovjekovna crkva i groblje, sačuvane ruševine crkvene građevine dimezija 12x6m, uz koju se prilikom raskopavanja nailazilo na oružije i liturgijske predmete. Oko ruševina sačuvano je i oko 40 stećaka, vjerovanto u obliku ploče i sanduka, ukrašeni motivom krsta i polumjeseca. Potiču iz kasnog srednjeg vijeka.
(Vejsil Ćurčić, GZM Sarajevo, 1937.g. Strana 237)

Drenovac Vođenica
: Rimska zgrada. Ostaci zidova rimske građevine izrađeni kombinacijom opeke i maltera.
Potiče iz rimskog doba.
(Vejsil Ćurčić, GZM Sarajevo, 1937.g. Strana 237)
Gradina, Vođenica.
Praistorijska graina. Utvrđeno naselje čiji velik kameni bedem obuhvata prostor od cca 15.000 do 20.000 m2. Unutar naselja nalazi se posebna utvrda. Na čitavoj površini nalaze se fragmenti keramike i kućnog posuđa. Potiče iz kasnog bronzanog ili ranog željeznog doba.

(Izvor: GZM 1902, Vejsil Ćurćić, starine iz okoline Bosanskog Petrovca)

 

 

Vranovina.


U ovom selu na sjeveru leži jedna gradina, koju narod naprosto zove „Gradinom"

Gradina Vranovača.
Praistorijska građevina. Utvrđeno naselje oko čijeg platoa eleiptičnog oblika teče odbrambeni zid. Sjeverna strana veoma strma, ostale se supštaju preko tri terase. Površinski se nalaze fragmetni keramkike.

Potiče iz broznanog ili željeznog doba.
(GZM 1902, Vejsil Ćurćić, starine iz okoline Bosanskog Petrovca)

 

 

Zelinovac.


Praistorijska gradina. Utvrđeno naselje čiji je naseobinski prostor branjen kamenim zidom (cca 200x400m). Unutar se nalazila jedna mala utvrda, takođe, opasana bedemom dimenzija 80x50m. Površinski nalazi su: ulomci keramike i kućnog posuđa. Potiče iz kasnog bronzanog ili ranog željeznog doba.

 

 

bottom

Tragovi starih naselja - Reference.

 

-         Vejsil Ćurčić, Starine iz okoline Bosanskog Petrovca. Glasnik Zemaljksog muzeja u Sarajevu, godina 1902.
-         Karl Pač, Nove rimske epigrafske tečevine iz BiH. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, godina 1900.
-         Ivo Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, godina 1988.
-         Vjekoslav Klaić, Županija Pset (Pesenta) i pleme Kolunić.
-         Esad Pašalić, Antička naselja i komunikacije, godina 1960.
-         Dr. Irma Cremošnik, Narodna simbolika na rimskim spomenicima u našim krajevima. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, godina 1957.
-         Dr. Veljko Paškvalin i grupa autora, Arheološki leksikon BiH, godina 1988.
-         Salmedin Mesihović, Antiqvi Homines Bosnae, godina 2011.
-         Dr. Veljko Paškvalin. Antički sepulkralni spomenici s poručja BiH, godina 2012.
-         Vladislav Skarić. Porijeklo pravoslavnoga naroda u sjeverozapadnoj Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja, godina 1918.
-         Petar Rađenović, Bjelajsko polje i Bravsko. Srpski etnografski zbornik, godina 1925.